งานสำรวจหมุดหลักฐานแผนที่ GPS

รับงานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐาน ระบบดาวเทียม GPS/GNSS


          “หมุดดาวเทียม” หมายถึง หมุดหลักฐานแผนที่ ที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียม

          “หมุดดาวเทียม Static” หมายถึง หมุดดาวเทียมที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีการรังวัดแบบสถิต (Static) ซึ่งหมายความรวมถึง หมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมกรมที่ดินเฉลิมพระเกียรติและหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมชนิดมั่นคงถาวร

          “หมุดดาวเทียม Rapid Static” หมายถึง หมุดดาวเทียมที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว (Rapid or Fast Static)

          “หมุดดาวเทียม RTK” หมายถึง หมุดหลักฐานแผนที่ ที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบจลน์ได้ค่าพิกัดทันที ณ เวลาทาการรังวัด (Real Time Kinematics, RTK)

          “หมุดพยานดาวเทียม” หมายถึงหมุดหลักฐานแผนที่ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ค้นหาและตรวจสอบตาแหน่งของหมุดดาวเทียม Static
 
 
ที่มา
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ ๒๕๕๓

Download Click >> http://www.dol.go.th/dol/images/medias/dol/file/pdf/mapping/rule_mapping2553.pdf

 

แปลงค่าพิกัดและพื้นฐานหลัก

กรมแผนที่ทหาร

Click >> https://geoportal.rtsd.mi.th/portal/apps/webappviewer/index.html?id=1de78b82c42e41a68b2c1d070a05b310

งานสำรวจจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS Static สะพานข้ามคลองฉวาง ต.ลำพูน อ.บ้านนา จ.สุราษฎร์ธานี

 งานสำรวจจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS Static สะพานห้วยขะยูง จ.ศรีสะเกษ
 งานสำรวจจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS Static สะพานห้วยยาง จ.อุบลราชธานี
งานสำรวจจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS Static สะพานน้ำเที่ยง ป่งแดง สามัคคี ธีรธมฺโม จ.มุกดาหาร
งานสำรวจจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS Static โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำ ห้วยกาน ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
งานสำรวจจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS Static ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
งานสำรวจจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS Static ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
งานสำรวจจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS และงานวางตำแหน่งขอบเขตที่ดิน ตำแหน่งกังหันลม
งานสำรวจจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS และตรวจสอบหมุดหลักเขตที่ดิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
งานสำรวจจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS และวางผังโครงการก่อสร้าง
งานสำรวจทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
งานสำรวจทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

งานสำรวจทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

งานสำรวจทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

Visitors: 27,536