งานสำรวจทำแผนที่ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV / โดรน

ให้บริการงานสำรวจ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV/Drone

- งานสำรวจ ทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์ ด้วยภายถ่ายมุมสูงจากโดรน+RTK

- งานสำรวจ หาปริมาณกองสต๊อกต่างๆ เช่น กองดิน กองทราย กองหิน เป็นต้น

- งานสำรวจ หาปริมาณงานขุดต่างๆ เช่น บ่อดิน บ่อลูกรัง เหมือง เป็นต้น

- Photo mapping

- Model 3D

- Point Cloud(กลุ่มข้อมูล 3 มิติ)

งานสำรวจทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจากโดรน Drone/UAV จังหวัดเชียงราย
งานสำรวจทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจากโดรน Drone/UAV อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
งานสำรวจทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจากโดรน Drone/UAV ด่านข้ามพรมแดนพุน้ำร้อน ประเทศเมียนมาร์ 3
งานสำรวจทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจากโดรน Drone/UAV ด่านข้ามพรมแดนพุน้ำร้อน ประเทศเมียนมาร์ 2
งานสำรวจทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจากโดรน Drone/UAV อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
งานสำรวจทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจากโดรน Drone/UAV อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
งานสำรวจทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจากโดรน Drone/UAV ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
งานสำรวจทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจากโดรน Drone/UAV ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
งานสำรวจทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจากโดรน Drone/UAV ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Visitors: 27,535